Smjernice EK i COVID-19

 Službeni list Europske unije

KOMUNIKACIJA KOMISIJE

Smjernice Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19

(2020/C 108 I/01)

smjernice EK.jpg
 • Mogućnosti i fleksibilnost koje nudi okvir za javnu nabavu
 • Odabir postupaka i rokova u okviru EU-a za javnu nabavu – posebno u hitnim situacijama i situacijama iznimne žurnosti
  • Izbor postupka
  • U hitnim situacijama – skraćeni rokovi
  • U situacijama iznimne žurnosti – pregovarački postupak bez objave
  • Događaji koje javni naručitelji nisu mogli predvidjeti
  • Iznimna žurnost zbog koje je nemoguće primijeniti opće rokove
  • Uzročno-posljedična veza između nepredviđenog događaja i situacije iznimne žurnosti
  • Pribjegavanje postupku (pregovarački postupci bez prethodne objave) samo do pronalaska stabilnijih rješenja
  Kompletan tekst možete pročitati ovdje