Zakon o javnoj nabavi

ažetak mišljenja Povjerenika za informiranje, od 01.06.2017. godine:  

Za pravilnike o jednostavnoj javnoj nabavi nije potrebno provoditi savjetovanje s javnošću. Istovremeno, zauzeto je stajalište kako je u svrhu transparentnosti i otvorenosti potrebno dosljedno provoditi odredbe o objavi dokumenata i akata iz postupaka jednostavne nabave na internetskoj stranici tijela sukladno članku 15., stavak 3. te članku 28., stavak 5. Zakona o javnoj nabavi te da je nužno u najvećoj mogućoj mjeri pravilnicima predvidjeti korištenje elektroničke komunikacije u pogleduobjave i provedbe postupaka kao i slijediti načela javne nabave i općenito jednakosti pred zakonom.

Mišljenje u cijelosti možete vidjeti na: http://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1.php?izb=738

U “Narodnim novinama” br. 120/2016 od 21.12.2016. objavljen novi Zakon o javnoj nabavi.

 9. prosinca 2016. godine donesen novi Zakon o javnoj nabavi (101 glas “za”, 3 “protiv”, 18 “suzdržanih”) i objavljen u Narodnim novinama br. 120/2016

Prijedlogom Zakona o javnoj nabavi s konačnim prijedlogom Zakona, dopunjen je 25. studeni 2016. god.  dnevni red sjednice Hrvatskog sabora, po hitnom postupku, prvo i drugo čitanje.

Zakon o javnoj nabavi, stupio je na snagu 1. siječnja 2017. godine, osim

– članka 284. stavaka 4. i 5. koji su stupili na snagu 1. srpnja 2017. godine,

– članka 261. koji je stupio na snagu 18. travnja 2018. godine i

– članka 269. koji je stupio na snagu 18. listopada 2018. godine.

Dakle,

1. srpnja 2017. godine stupile su na snagu odredbe:

o zabrani određivanja samo cijene ili troška kao jedinog kriterija za odabir:

Javni naručitelj ne smije odrediti samo cijenu ili samo trošak kao jedini kriterij za odabir ponude te u tom slučaju relativni ponder cijene ili troška ne smije biti veći od 90%.

Iznimno, u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje, postupku sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma, postupku dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge te u slučaju javne nabave za potrebe obrane i sigurnosti ili za potrebe diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu, relativni ponder cijene ili troška smije biti veći od 90%.

18. travnja 2018. godine stupila je na snagu odredba:

o isključivosti dostave ESPD u elektroničkom obliku

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi se dostavlja isključivo u elektroničkom obliku.

18. listopada 2018. godine stupila je na snagu odredba:

o internetskom spremištu potvrda, odnosno e-Certis

Javni naručitelj je obvezan koristiti sustav e-Certis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza sukladno načinu dokazivanja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te o nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama.
Javni naručitelj je obvezan zahtijevati prvenstveno one vrste i oblike dokaza sukladno načinu dokazivanja kriterija za kvalitatitivni odabir gospodarskog subjekta koji su obuhvaćeni sustavom e-Certis, ako su podaci u sustavu e-Certis ažurni.
Republika Hrvatska dužna je osigurati da se podaci vezani uz potvrde i druge oblike dokazne dokumentacije stalno ažuriraju.

 Više o e-Certisu možete vidjeti na https://www.educateam.hr/ecertis/

OSTALO

Provedbena uredba (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi objavljena je u Službenom listu Europske unije L 3/2016 od 06.01.2016. godine.