Izmjene i dopune Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Novosti

Izmjene i dopune Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave objavljene su u “Narodnim novinama” br. 75/2020 od 1.7.2020. god. i stupile na snagu 8.7.2020. god.
Svi postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu navedenih Izmjena i dopuna trebaju se dovršiti prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (»Narodne novine«, broj 65/2017).

Navedene Izmjene i dopune reguliraju starost ažuriranih dokumenata propisanih Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/2016) – dalje u tekstu ZJN 2016 i to na način da se smatra kako su:

dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 1. ZJN 2016:
1. izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ovoga Zakona ažurirani ako nisu stariji više od šest mjeseci od dana početka postupka javne nabave

dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 2. i 3. i stavka 2. ZJN 2016

2. potvrda porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. ovoga Zakona

3. izvadak iz sudskog registra ili potvrda trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 254. stavka 1. točke 2. ZJN

(2) Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz stavka 1. ovoga članka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1., članka 252. stavka 1. i članka 254. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave


Kad je riječ o reguliranju ažuriranih dokumenata, valja imati na umu kako navedene izmjene i dopune u pogledu članka 265. stavka 1. točke 3. ZJN 2016 propisuju dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje iz članka 254. stavka 1. točke 2. ZJN 2016:

– nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima

Dakle, u konkretnom slučaju NIJE riječ o propisivanju dokumenata za dokazivanje sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti.

U postupku javne nabave dopušteno je dokazivati da dostavljeni dokumenti nisu ažurirani u skladu s člankom 2. stavkom 2. navedenog Pravilnika:

Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u