Odluka o ograničavanju javne nabave

U “Narodnim novinama” br. 41/2012 od 3.4.2020. god. objavljena je Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. god.

Ova se Odluka primjenjuje na sve proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika sukladno pravilniku kojim se uređuje način utvrđivanja proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: obveznici) i na sve izvore financiranja.

Odluka je stupila na snagu prvoga dana od dana objave.

Od dana stupanja na snagu ove Odluke, obveznici su dužni obustaviti sve javne pozive, postupke javne nabave i postupke jednostavnih nabava te neće pokretati nove javne pozive, postupke javne nabave, kao niti postupke jednostavne nabave koji nisu neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.

Iznimno, obveznici mogu nastaviti provoditi postupke javne nabave, kao i postupke jednostavne nabave te mogu pokretati nove postupke:

– ako je nabava potrebna radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

– ako se nabava provodi radi saniranje štete uzrokovane potresom

– ako je nabava materijala, opreme i slično potrebna za borbu protiv epidemije koronavirusa i

– ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju prije donošenja odluke o odabiru za postupke u tijeku, odnosno prije pokretanja postupka nabave potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.

korona.jpg


Od dana stupanja na snagu ove Odluke, ako obveznici daju donacije i pomoći (tekuće i kapitalne, unutar opće države, temeljem prijenosa EU sredstava) iznad iznosa od 10.000,00 kuna, to mogu isključivo uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Svi zahtjevi vezani uz provedbu ove Odluke dostavljaju se Ministarstvu financija na e-adresu: zahtjev@mfin.hr.

Obveznici su dužni posebnu pozornost obratiti na to da se sredstva troše zakonito, namjenski i svrhovito, uzimajući osobito u obzir načelo dobrog financijskog upravljanja koje uključuje načela ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Ako se obveznici ne pridržavaju mjera utvrđenih u ovoj Odluci i načela iz stavka 1. ove točke protiv njih će se pokrenuti prekršajni postupak sukladno odredbama Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/18, 136/12 i 15/15) i odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, broj 111/18).